Logo

Inventarissen SSW

In 2011 heeft de Stichting Samenwerkende Woningenbouwverenigingen (SSW) een deel van haar oud-archief overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. De SSW is opgericht als samenwerkingsverband van de Vereniging ter verbetering der volkshuisvesting ‘Patrimonium’ (vanaf 1915), Woningbouwvereniging ‘Sint Joseph’ (vanaf 1916) en de Algemene Biltse Woningbouwvereniging (ABW) (vanaf 1917/1918). De inventarissen van de woningbouwverenigingen zijn nu via onze website beschikbaar.

De archieven van de drie woningbouwverenigingen bieden een prachtig beeld van de beginjaren van de drie verenigingen. Vooral het archief van de ABW is redelijk compleet bewaard gebleven. De eerste jaren van de ABW stonden hoofdzakelijk in het teken van de bouw van Tuindorp. In de correspondentie met de architect en de gemeente kunnen we lezen hoe de plannen tot stand kwamen, over de moeilijkheden tijdens de bouw en de problemen met de eerste bewoners, die veel meer vrijheid gewend waren dan de woningbouwvereniging wilde geven.

Voor het inzien van de stukken kunt u van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur terecht op onze studiezaal in Breukelen. Op woensdag werken wij alleen op afspraak. Privacy gevoelige stukken zijn niet openbaar. Dit geldt met name voor financiële stukken in combinatie met gegevens over de huurders.

Heeft u hulp nodig bij het doorzoeken van de inventaris? Komt u dan gerust langs.

Link naar de inventarissen.

Online Museum De Bilt

Tijdens een druk bezochte presentatie in het gemeentehuis van De Bilt is op donderdag 30 augustus het Online Museum De Bilt gelanceerd. Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Het Online Museum laat objecten van culturele waarde zien die uit de Biltse woonkernen komen of daarmee te maken hebben. Die objecten komen soms van (ver) buiten de gemeentegrenzen. Het Online Museum streeft er naar steeds weer nieuw materiaal toe te voegen aan de inmiddels imposante collectie.

Het Online Museum wil ook nadrukkelijk de jeugd betrekken bij het project. Via de zoekterm 'onderwijs opdracht' komt men bij opdrachten, die gebruikt kunnen worden om de lokale historie aan de geschiedenislessen toe te voegen.

Het Online Museum is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen, Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, de Historische Vereniging Maartensdijk, de Biltse Historische Kring d'Oude School, Bibliotheek Idea Bilthoven en het Comité Open Monumentendag. Ook is er overleg geweest met de Universiteitsbibliotheek Utrecht (afd. Bijzonder Collecties), het Utrechts Archief en Landschap Erfgoed Utrecht. Dankzij de financiële steun van de gemeente De Bilt, de Rabobank, het Van Ewijckfonds en de Rotary De Bilt-Bilthoven kon het Online Museum de middelen bij elkaar krijgen om het Online Museum te realiseren.

Link naar Online Museum De Bilt hier.

taart online museum de bilt
Foto van de taart gemaakt ter gelegenheid van de lancering van het Online Museum De Bilt met een foto van de burgemeester Sjoerd Potters in de stijl van Van Gogh

Opstand in de Nieuwstraat (De Bilt)

Stuk De Bilt 300 dpi

Foto: Ad Kon

De Nieuwstraat werd rond 1900 aangelegd en was van oudsher een straat met veel bedrijvigheid: arbeiderswoningen, veel kleine bedrijfjes en enkele grote zoals de Melkcentrale en het gasbedrijf met twee grote gascontainers. Parallel aan de Nieuwstraat liep de Hessenweg. Deze straat was begin jaren zestig door de gemeenteraad tot hoofdwinkelcentrum aangewezen. Voor het naastliggende gebied, de Nieuwstraat en omliggende straten, werd een toekomstvisie ontwikkeld. Een onderzoek in opdracht van de gemeente had uitgewezen dat veel woningen in slechte staat verkeerden. Vooral de woningen die via de verhuur aangeboden werden, waren slecht onderhouden. De huurprijzen waren dan ook laag. Slechts enkele guldens per week.

Voor het college van Burgemeester en Wethouders waren twee zaken van belang: parkeerplaatsen voor het winkelend publiek van de Hessenweg en voldoende klanten, ook in de directe omgeving. In de Nieuwstraat en omgeving had men juist een afname van het aantal bewoners geconstateerd en een toename van bedrijfjes ten koste van bestaande woningen. Om de bevolking weer te laten groeien, wilde men 160 bestaande woningen afbreken en vervangen door nieuwbouw. De stedenbouwkundige ir. Vink ontwierp in 1968 een plan met voornamelijk hoogbouw, maar dit plan was na in een informele raadsvergadering terzijde gelegd. In een nieuw bestemmingsplan bleef de hogere bebouwing beperkt tot de Burgemeester de Withstraat (het deel tussen de Jasmijnstraat en de Nieuwstraat). De woningen aan weerszijden van de Nieuwstraat en een deel van de woonblokken aan de kop van de Torenstraat wilde de gemeente vervangen. Opvallend was dat zowel de Torenstraat als de Nieuwstraat in dit plan niet meer zouden uitkomen op de Burgemeester de Withstraat.

Bestaande bedrijfjes moesten verhuizen, bij voorkeur naar de nieuwbouw aan de Burgemeester de Withstraat. Daarbij wilde men ook ruimte geven aan het autoverkeer, want de oude smalle straten waren niet toegerust voor het toenemend aantal auto's. Er moesten dus bredere straten komen en meer parkeergelegenheid voor de bewoners worden gecreëerd. Voor bezoekers van de Hessenweg werd een parkeerterrein voor 130 auto's gepland. Het braakliggende terrein aan de Tuinstraat viel buiten het plan.

Het was niet de eerste keer dat de gemeente een hele wijk had opgedoekt (of gesaneerd, zoals men het liever noemde). Tussen 1968 en 1971 waren 47 gezinnen vanuit het Jodendom in Bilthoven naar elders verhuisd (voornamelijk De Leijen) en de gemeente meende voldoende ervaring te hebben om ook de bewoners van de Nieuwstraat e.o. van dienst te zijn door het toewijzen van bestaande woningen in lagere huurklassen, het bouwen van goedkopere woningen en het verlenen van huursubsidies.

Wat de gemeente zich toen onvoldoende realiseerde, was dat de meeste woningen in het Jodendom gemeente-eigendom waren en een groot deel van de particuliere woningen al jaren onbewoonbaar was verklaard. In de Nieuwstraat waren de woningen eigendom van particulieren. Sinds de jaren zestig was de gemeente al bezig met het opkopen van deze woningen, maar het actiecomité vreesde terecht dat het nog jaren kon duren voordat alle gewenste woningen in handen van de gemeente zouden komen en dat in de tussentijd het gebied zou verloederen door gedeeltelijke leegstand vanwege het vertrek van bewoners. Ook de herhuisvesting zou problemen opleveren, want waren woningen van hetzelfde prijsniveau wel voorradig? Men pleitte voor een procesmatige aanpak waarbij de bestaande stedenbouwkundige structuur behouden zou blijven.

Met het bezoek van Jan Schaefer, staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 19 juli 1975 leken de partijen aanvankelijk naar elkaar toe te groeien. De bewoners hoopten weliswaar dat de staatsecretaris hun kant zou kiezen, maar hij presenteerde zich vooral als vredesstichter. Er waren fouten gemaakt, vond ook hij, maar overleg en luisteren naar elkaar waren belangrijk. Niet hij, maar de gemeenteraad moest over de toekomst van het gebied beslissen. Zoals het hoort in een democratie. Het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS) werd op advies van Schaefer door het Actiecomité ingeschakeld en de gemeente gaf aan mee te willen werken. Maar in het Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 1975 verklaarde het LOS dat de gemeente nauwelijks bereid was tot overleg.

En zo sudderde de zaak nog enige tijd voort. Uiteindelijk bleek dat het niet haalbaar was om de gehele Nieuwstraat op te kopen en beperkte de gemeente zich met een nieuw plan tot het zuidelijke deel van de Nieuwsraat. Diverse bewoners in dit deel van de straat hadden ook duidelijk aangegeven graag een van de nieuwe woningen te willen kopen of huren. Op 22 september 1978 begon de sloop van het zuidwestelijke deel van de Nieuwstraat.

Ga hier terug naar het stemformulier

Bronnen:

  • Toegang Fotoarchief De Bilt
  • Toegang 1021, Gemeente De Bilt 1932-1987, inv.nrs. 2178-2180 en 2509-2512
  • Biltsche en Bilthovensche Courant (26 juni 1975 en 9 oktober 1975).

Tentoonstelling 'Het Dorpsleven in De Bilt'

In de bibliotheek van de Bilt-Bilthoven, Planetenbaan 2, Bilthoven, is vanaf zaterdag 1 september tot en met donderdag 6 september de fototentoonstelling 'Het Dorpsleven in De Bilt' te bekijken. Op de tentoonstelling staat het Biltse dorpsleven centraal. In de 25 jaar dat de Historische Kring D'Oude School bestaat, heeft zij veel fraaie foto's geschonken gekregen van families uit de oude dorpskern van De Bilt. Een deel van deze portretten wordt op de tentoonstelling gepresenteerd. De portretten zijn aangevuld met foto's van straattaferelen uit de collecties van de Historische Kring D'Oude School en het RHC Vecht en Venen in Breukelen.

DB014
Oefening van de Vrijwillige Brandweer bij de Tuinstraatschool (later Theo Thijsenschool) in De Bilt, ca. 1930.

Aanwinst juni 2018

distributiestamkaartDistributiestamkaart. Bron: Toegang 0927, Collectie aanwinsten De Bilt, inv.nr. 2.

De afgelopen maand hebben wij een bijzondere schenking in ontvangst mogen nemen: een distributiestamkaart, ca. 1947 uitgegeven door gemeente De Bilt. De distributiestamkaart werd met name tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gebruikt. Tijdens de oorlogen was er sprake van schaarste aan voedingsmiddelen en goederen waardoor veel producten "op de bon" waren. Om deze distriebutiebonnen te kunnen krijgen moest men in het bezit zijn van de zogenoemde distributiestamkaart. Dit was een persoonlijke kaart en deze kon niet uitgeleend worden. Ook na de Tweede Wereldoorlog hield de schaarste nog enige tijd aan en bleven de kaarten in gebruik. Zo ook in De Bilt waar dit exemplaar vandaan komt.