Logo
Image

Wat doen we

De Archiefwet regelt dat overheidsorganisaties hun informatie (de wet spreekt over ‘archiefbescheiden’) goed beheren en een deel hiervan permanent bewaren en beschikbaar stellen, zodat huidige èn toekomstige generaties deze bronnen kunnen raadplegen.

Gemeente Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt hebben bij het RHCVV de taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de functie van regionaal historisch kenniscentrum. De opdracht aan het RHCVV, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling 2014 is:

  • Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven van de drie gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen); 
  • Het toezicht op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven van deze drie gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten taken aan hebben gemandateerd;
  • Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening;
  • Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Archieven zijn onmisbaar voor onze samenleving en de identiteit van de regio. Archieven, foto’s, films, boeken en kranten vormen hét geheugen van een gebied en haar bewoners. Met een bezoek aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) neem je een duik in de geschiedenis. Het RHCVV bewaart en beheert de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. Daarnaast bezitten we een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. Op onze studiezaal kun je drie dagen per week terecht voor onderzoek en het inzien van onze bibliotheek. Regelmatig organiseren we cursussen, lezingen en tentoonstellingen.

Collecties

Onze depots bevatten maar liefst zes honderd jaar aan archief. Hierin kun je bijvoorbeeld op zoek naar de bouwvergunningen vanaf circa 1900 of naar je voorouders in de genealogische bronnen zoals de registers van de burgerlijke stand. Waar woonden ze? Welke beroepen hadden ze? Met wie trouwden ze? Waar zijn ze naartoe vertrokken? In het archief vind je het antwoord op deze vragen. Naast archieven hebben we ook een uitgebreide collectie beeld materiaal, kranten, tijdschriften, documentatie materiaal, waaronder brochures en knipsels.

Toezicht

Het RHCVV beheert niet alleen de oudere archieven, maar is in navolging van de archiefwet- en regelgeving ook toezichthouder van de archieven in de gemeentelijke organisaties. Het RHCVV zet zich in voor behoud van papieren en digitale informatie voor de drie gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling: De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Het RHCVV voert deze wettelijke taak uit door zowel een bijdrage te leveren in de vorm van inspectie en advies in het kader van beleidsvorming als ook op het vlak van interne regelgeving op het gebied van records management.

In de depots in Breukelen staat nu ruim 3500 meter overheidsarchief, gedeponeerd archief en documentatie. Overheidsorganisaties leggen een archief aan voor uiteenlopende doeleinden, als ondersteuning bij het werk. Daarnaast dienen archieven als bewijs en verantwoording van hun handelen richting inwoners, andere overheden en subsidieverstrekkers zoals ministeries. Media, bedrijven en burgers hebben het recht om te achterhalen hoe en waarom een overheidsorganisatie bepaalde besluiten neemt. Bij het RHCVV kun je de informatie van de overheid inzien. Bovendien zorgen wij ervoor dat deze informatie duurzaam, volledig en betrouwbaar blijft.

Ontdek hier waar we nog meer voor staan en wat je de komende jaren van ons kunt verwachten.

 

Deze video is gemaakt door medewerkers van diverse archiefinstellingen, het Kennisnetwerk Informatie en Archief, MirMotion en BrrBrr.

Wellicht ook interessant