Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

3. Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het krijgen van inzage in overheidsarchieven?

De openbaarheid van archieven wordt meestal beperkt omdat zij informatie bevatten die de belangen van anderen kan schaden. Om die belangen te beschermen, kunnen deze archieven alleen onder bepaalde voorwaarden worden ingezien. Wat die voorwaarden zijn, kan per archief verschillen.

De overheid mag de openbaarheid van archieven op drie gronden beperken:

  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele nog levende personen
  • het belang van de Staat of zijn bondgenoten
  • onterechte bevoordeling of benadeling van personen of instanties

Bij iedere grond horen andere inzagevoorwaarden die u hieronder kan teruglezen. Onze medewerkers kunnen u helpen om te achterhalen op welke grond een stuk beperkt is. Voor sommige dossiers is het noodzakelijk om een onderzoeksopzet aan te leveren en/of gemotiveerd aan te geven waarom u het stuk in kwestie in zou willen zien.

Meer hierover leest u bij tabblad 'Inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek of statistiek'. Hieronder volgt per grond een uitleg hoe men inzage kan krijgen.

Eerbieding persoonlijke levenssfeer

Ieder heeft recht op eerbieding van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Wij volgen hierin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens zijn als volgt: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wanneer de persoon van wie u het dossier of documenten wilt inzien, nog in leven is, heeft u zijn of haar toestemming nodig. Deze toestemming moet bestaan uit een ondertekende verklaring en kopie van het identiteitsbewijs van degene over wie het dossier gaat. Op deze kopie dient de handtekening van de betrokkene duidelijk leesbaar te zijn. Wanneer het uzelf betreft, moet u een kopie van uw eigen legitimatiebewijs meesturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl.

In sommige gevallen vragen wij een bewijs van overlijden. Als bewijs van overlijden gelden de volgende documenten:

  • een kopie van een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand
  • een kopie van de persoonskaart van de betrokkene (op te vragen bij het Centrum voor familiegeschiedenis www.cbg.nl)
  • een vermelding op www.joodsmonument.nl
  • een vermelding op oorlogsgravenstichting.nl
  • eventuele andere schriftelijk bewijzen zoals een origineel overlijdensbericht of overlijdensadvertentie

Wanneer u een dossier of documenten wilt inzien van een persoon die meer dan 100 jaar geleden is geboren, vervallen voor die persoon bovenstaande voorwaarden.

Belang van de Staat

Deze beperkingsgrond heeft vooral betrekking op archieven van de Rijksoverheid. Onze organisatie beheert enkel archieven van lokale overheidsinstanties.

Onevenredige bevoordeling of benadeling

Wanneer u een archiefstuk wilt inzien dat beperkt openbaar is om te voorkomen dat personen of instanties onevenredig bevoor- of benadeeld worden, moet u daarvoor een gemotiveerd verzoek bij het RHC Vecht en Venen indienen. In dit verzoek legt u uit om welke stukken het gaat, u noemt de archiefinventaris en de inventarisnummers, en waarom u deze stukken wilt inzien. Naar aanleiding van uw verzoek zal worden uitgezocht of bij afweging van de van toepassing zijnde belangen, raadpleging van het archief mogelijk is.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.